• هود

هود آشپزخانه FH43

اندازه :90سانتی متر
جنس:شیشه نشکن (حرارتی)
مکش :800m^3/hr
مدل کلید :لمسی
تعداد دور:5دور
دارای فضای دکور
ریموت کنترل
مجهز به تایمر و ساعت
روشنایی :4عدد لامپ LED
دارای 3فیلتر استیل قابل شستشو
دارای موتور Super Silent(کم صدا)
ساخت: چین

هود جزیره FH44i

هود جزیره(Island)
اندازه 90سانتی متر
جنس:شیشه نشکن (حرارتی )
مکش: 800m^3/hr
مدل کلید :لمسی
تعداد دور :5دور
دارای فضای دکور
ریموت کنترل
مجهز به تایمر و ساعت
روشنایی :4عدد لامپLED
دارای موتور Super Silent(کم صدا)
ساخت: چین

هود آشپزخانه FH45

هود super silent دردورنگ سفید و مشکی
اندازه:درابعاد 60و90سانتی متر
جنس:شیشه نشکن حرارتی
مکش :800m^3/h
مدل کلید :لمسی
تعداد دور:5دور
مجهز به درب اتوماتیک برقی
مجهز به تایمر ،ساعت و ریموت کنترل
قابلیت استفاده از فیلتر ذغالی
روشنایی :2عدد لامپ LED
دارای 2فیلتر استیل قابل شستشو
دارای موتور Super Silent(کم صدا )
ساخت: چین

هودآشپزخانه FH46FLAT

Super Silent
تعداد دور :4دور
قدرت مکش :760m^3/hr
مجهز به دوعدد فیلتر استیل قابل شستشو
قابلیت استفاده ازفیلتر ذغالی
شیشه نشکن حرارتی
اندازه :90سانتی متر
دارای 4ردیف لامپ LED
ساخت: چین

هود آشپزخانه FH41

اندازه :90سانتی متر
جنس :شیشه نشکن (حرارتی)
مکش : 800m^3/h
مدل کلید : لمسی
تعداد دور:5دور
قابلیت استفاده ازفیلتر ذغالی
مجهز به تایمر،ساعت و ریموت کنترل
روشنایی :3عدد لامپ LED
دارای 5فیلتر استیل قابل شستشو
دارای موتور Super Silent(کم صدا )
ساخت: چین

هود آشپزخانه FH40

اندازه :90سانتی متر
جنس :شیشه نشکن (حرارتی )
مکش :800m^3/h
مدل کلید : لمسی
تعداد دور :5دور
قابلیت استفاده از فیلتر ذغالی
مجهز به تایمر ،ساعت و ریموت کنترل
روشنایی :3عدد لامپ LED
دارای 5فیلتر استیل قابل شستشو
دارای موتور Super Silent (کم صدا )
ساخت: چین

هود آشپزخانه FH42

اندازه :90سانتی متر
جنس :شیشه نشکن (حرارتی )
مکش :800m^3/h
مدل کلید : لمسی
تعداد دور :5دور
مجهز به درب اتوماتیک برقی
قابلیت استفاده از فیلتر ذغالی
مجهز به تایمر :ساعت و ریموت کنترل
روشنایی :3عدد لامپ LED
دارای 2فیلتر استیل قابل شستشو
دارای موتور Super Silent (کم صدا)
ساخت: چین

هود آشپزخانه F39

Super Silent
اندازه :90سانتی متر
جنس:شیشه نشکن (حرارتی )
مکش :800m^3/h
مدل کلید :لمسی
تعداد دور :5دور
مجهز به درب اتوماتیک برقی
مجهز به تایمر ،ساعت و ریموت کنترل
قابلیت استفاده ازفیلتر ذغالی
روشنایی :3عدد لامپ LED
دارای 2فیلتر استیل قابل شستشو
دارای موتور Super Silent(کم صدا )
ساخت: چین

هود آشپزخانه FH21

Super Silent
اندازه :90سانتی متر
جنس : شیشه نشکن (حرارتی )
مکش :800m^3/h
مدل کلید :لمسی
تعداد دور : 5دور
مجهز به درب اتوماتیک برقی
مجهز به تایمر ،ساعت و ریموت کنترل
روشنایی : 2عدد لامپ LED
2فیلتر استیل قابل شستشو
دارای موتور Super Silent (کم صدا )
ساخت: چین

هود آشپزخانه FH30

Black Super Silent
اندازه :90سانتی متر
جنس :شیشه نشکن (حرارتی )
مکش : 800m^3/h
مدل کلید: لمسی
تعداد دور :5دور
مجهز به درب اتوماتیک برقی و ریموت کنترل
روشنایی :2عدد لامپ LED
مجهز به تایمر ،ساعت
دارای فیلتر چربی قابل شستشو
دارای موتور Super Silent(کم صدا )
ساخت: چین

هود آشپزخانه FH28

اندازه :90سانتی متر
مکش :800m^3/h
مدل کلید : لمسی
تعداد دور :3دور
روشنایی : 2عدد لامپ LED
دارای فیلتر چربی قابل شستشو
مجهز به تایمر ،ساعت و ریموت کنترل
جنس :استیل و شیشه نشکن (حرارتی )
قابلیت پخش فیلم - عکس -موزیک USB
قابلیت پخش کانال های تلویزیونی LCD inch
دارای موتور Super Silent(کم صدا)
ساخت: چین

هود آشپزخانه FH31

Black Super Silent
اندازه : 90سانتی متر
جنس :شیشه نشکن (حرارتی )
مکش: 800m^3/h
مدل کلید :لمسی
تعداد دور: 5دور
مجهز به درب اتوماتیک غربی
مجهز به تایمر ،ساعت و ریموت کنترل
روشنایی : 2عدد لامپ LED
دارای فیلتر چربی قابل شستشو
دارای موتور Super Silent(کم صدا )
ساخت: چین

هود آشپزخانه FH22

Super Silent
اندازه :90سانتی متر
جنس : استیل و شیشه نشکن (حرارتی )
مکش : 800m^3/h
مدل کلید:لمسی
تعداد دور : 5دور
مجهز به تایمر :ساعت و ریموت کنترل
روشنایی :2عدد لامپ LED
دارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
دارای موتور Super Silent(کم صدا )
ساخت: چین

هود آشپزخانه FH25

Super Silent
اندازه 90سانتی متر
جنس :استیل و شیشه نشکن(حرارتی )
مکش :800m^3/h
مدل کلید : لمسی
تعداد دور : 5دور
مجهز به تایمر،ساعت و ریموت کنترل
روشنایی :2عدد لامپ LED
قابلیت استفاده از فیلتر ذغالی
دارای فیلتر چربی قابل شستشو
دارای موتور Super Silent(کم صدا )
ساخت: چین

هود آشپزخانه FH9

اندازه:90-60سانتی متر
جنس :استیل و شیشه تمام مشکی
مکش :800m^3/h
مدل کلید : لمسی
تعداد دور: 5دور
مجهز به ریموت کنترل
روشنایی : 2عدد لامپ LED
مجهز به تایمر،ساعت
دارای فیلترچربی 3لایه قابل شستشو
دارای موتور Low Noise Level(کم صدا)
ساخت: چین

هود آشپزخانهFH45W

هود super silent سفید
اندازه:درابعاد 60و90سانتی متر
جنس:شیشه نشکن حرارتی
مکش :800m^3/h
مدل کلید :لمسی
تعداد دور:5دور
مجهز به درب اتوماتیک برقی
مجهز به تایمر ،ساعت و ریموت کنترل
قابلیت استفاده از فیلتر ذغالی
روشنایی :2عدد لامپ LED
دارای 2فیلتر استیل قابل شستشو
دارای موتور Super Silent(کم صدا )
ساخت: چین