• گاز

گاز رومیزی آشپزخانه FG96

صفحه گاز:90سانتی متر
جنس :استیل 304
تعداد شعله:5
مدل سرشعله:SABAF ITALY
نوع شبکه :چدن
نوع شعله :پلوپز;کنار 4kw
مجهز به ترموکوبل و فندک اتوماتیک ORKLYاسپانیا
مدل شیر و سرشعله ها :SABAFایتالیا
ساخت: ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG95

صفحه گاز:90سانتی متر
جنس :استیل 304
تعداد شعله:5
مدل سرشعله:SABAF ITALY
نوع شبکه :چدن
نوع شعله :پلوپزوسط 4kw
مجهز به ترموکوبل و فندک اتوماتیک ORKLYاسپانیا
مدل شیر و سرشعله ها :SABAFایتالیا
ساخت: ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG67

صفحه گاز:90سانتی متر
جنس :استیل 304
تعداد شعله:5
مدل سرشعله:SABAF ITALY
نوع شبکه :چدن
نوع شعله :پلوپزکنار 4kw
مجهز به ترموکوبل و فندک اتوماتیک ORKLYاسپانیا
مدل شیر و سرشعله ها :SABAFایتالیا
ساخت: ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG66

صفحه:90سانتی متر
جنس :استیل304
تعداد شعله :5عدد
نوع شبکه :چدن
نوع شعله :پلوپزکنار4کیلووات
مجهز به ترموکوبل و فندک اتوماتیک ORKLYاسپانیا
مدل شیر و سرشعله ها:SABAFایتالیا
ساخت: ترکیه

گازرومیزی آشپزخانه مدل FG65

صفحه گاز:90سانتی متر
جنس :استیل304
تعداد شعله :5
نوع شبکه :چدن
نوع شعله :پلوپز وسط4کیلووات
مجهز به ترموکوبل و فندک اتوماتیک ORKLYاسپانیا
مدل شیر و سرشعله ها :SABAFایتالیا
ساخت: ترکیه

گازرومیزی آشپزخانه FG64

صفحه گاز:90سانتی متر
جنس :استیل 304
تعداد شعله:5شعله
نوع شبکه :چدن
ضخامت استیل: 1میلی متر
نوع شعله :پلوپزوسطDual
قابلیت نصب برسنگهای کورین
Flash Mount
مجهزبه ترموکوبل و فندک اتوماتیک ORKLYاسپانیا
مدل شیر و سرشعله ها:DEFENDIایتالیا
قابلیت نصب روی سنگ های کورین (Flash Munt)
ساخت: ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG63

صفحه گاز:90سانتی متر
جنس :استیل304
تعداد شعله:5
نوع شبکه:چدن
نوع شعله :پلوپزوسط 5کیلو وات(dual)
مجهز به ترموکوبل و فندک اتوماتیک ORKLYاسپانیا
مدل شیر و سرشعله ها :DEFENDIایتالیا
ساخت: ترکیه

گازرومیزی آشپزخانه FG 62

صفحه گاز:90سانتی متر
جنس :استیل 304
تعداد شعله :5شعله
نوع شبکه :چدن
نوع شعله :پلوپز کنارDual
مجهز به تروکوبل وفندک اتوماتیک ORKLYاسپانیا
مدل شیر و سرشعله ها :DEFENDIایتالیا
ساخت: ترکیه

گازرومیزی آشپزخانه FG61 FLAT

صفحه گاز:90سانتی متر
جنس :استیل304
تعداد شعله:5
نوع شبکه : چدن
ضخامت استیل :یک میلی متر
نوع شعله:پلوپزوسط5کیلووات Dual
قابلیت نصب برسنگ های کورین Flash Mount
مدل شیر وسرشعله ها:DEFENDIایتالیا
قابلیت نصب روی سنگ کورین (FLASH MOUNT)
ساخت: ترکیه

گازرومیزی آشپزخانه FG60 FLAT

صفحه گاز:90سانتی متر
جنس :استیل304
تعداد شعله :5شعله
نوع شبکه :چدن
شعله:پلوپز کنار Dual
قابلیت نصب برسنگ های کورین Flash MOount
مجهزبه ترموکوبل وفندک اتوماتیک ORKLYاسپانیا
مدل شیر و سرشعله ها :DEFENDIایتالیا
ساخت: ترکیه

گازرومیزی آشپزخانه FG 75

صفحه گاز:90سانتی متر
جنس :شیشه شات آلمان نشکن ضداثرانگشت
تعداد شعله :5عدد
نوع شبکه :چدن
نوع شعله :پلوپزکنار4KW
مدل شیر و سرشعله ها:SABAFایتالیا
مجهز به ترموکوبل و فندک اتوماتیک ORKLYاسپانیا
ساخت: ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG74

جنس :شیشه شات آلمان نشکن ضداثرانگشت
تعداد شعله :5
نوع شبکه :چدن
نوع شعله:پلوپزوسط
مدل شیر و سرشعله ها:SABAFایتالیا
ساخت: ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG73

صفحه گاز:90سانتی متر
شیشه نشکن حرارتی
تعداد شعله : 5عدد
نوع شبکه : چدن
نوع شعله : پلوپز وسط 4KW
مجهز به ترموکوبل و فندک اتوماتیک ORKLYاسپانیا
مدل شیر و سرشعله ها : DEFENDIایتالیا
ساخت: ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG72

صفحه گاز:90سانتی متر
جنس: شیشه نشکن حرارتی
تعداد شعله : 5 عدد
نوع شبکه : چدن
نوع شعله : پلوپز کنار 4KW
مجهز به ترموکوبل و فندک اتوماتیک ORKLYاسپانیا
مدل شیر و سرشعله ها : DEFENDIایتالیا
ساخت: ترکیه

گازرومیزی آشپزخانه FG 68

صفحه گاز :60سانتی متر
جنس :استیل304
تعداد شعله :4
نوع شبکه :چدن
مدل شیر و سرشعله ها:SABAF ITALY
ساخت: ترکیه

گازرومیزی آشپزخانه FG 69

صفحه گاز:30سانتی متر
جنس :استیل 304
تعداد شعله :2
نوع شبکه :چدن
مدل شیر و سرشعله ها:Sabafایتالیا
ساخت: ترکیه

گازرومیزی آشپزخانه FG 76

جنس :شیشه شات آلمان نشکن ضداثرانگشت
تعداد شعله :4شعله
نوع شبکه :چدن
مدل و شیر سرشعله ها:Sabafایتالیا
ساخت: ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه F16

جنس: استیل 304
تعداد شعله: 5 عدد
نوع شبکه:چدن
نوع شعله: پلوپزکنار5kw
مدل شیر و سرشعله‌ها: DEFENDI ایتالیا
ساخت: چین

گاز رومیزی آشپزخانه F37

جنس: استیل
تعداد شعله: 5 عدد
نوع شبکه:چدن
نوع شعله: پلوپزوسط4kw
ساخت: ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه F38

جنس: استیل
تعداد شعله: 5 عدد
نوع شبکه:چدن
نوع شعله: پلوپزوسط4kw
ساخت: ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه F35

جنس: شیشه نشکن
تعداد شعله: 5 عدد
نوع شبکه:چدن
نوع شعله: پلوپز وسط4kw
مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک ORKLY اسپانیا
مدل شیر و سرشعله‌ها: DEFENDI ایتالیا
ساخت: چین

گاز رومیزی آشپزخانه F36

جنس: شیشه نشکن
تعداد شعله: 5 عدد
نوع شبکه:چدن
نوع شعله: پلوپزکنار4kw
مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک ORKLY اسپانیا
مدل شیر و سرشعله‌ها: DEFENDI ایتالیا
ساخت: چین

گاز رومیزی آشپزخانه F12

جنس: استیل و شیشه نشکن
تعداد شعله: 4 عدد
نوع شبکه:چدن
مدل شیر و سرشعله: معمولی
ساخت: چین

گاز رومیزی آشپزخانه F20

جنس: شیشه نشکن
تعداد شعله: 4 عدد
نوع شبکه:چدن
مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک ORKLY اسپانیا
ساخت: چین

گازرومیزی آشپزخانه FG 70CE

گازدوشعله برقی سرامیکی Dual
تعداد شعله :2
سیستم المنت E.G.O
ساخت: چین