• سری لاین

سینک آشپزخانه FS208

سینک استیل دست‌ساز
هر دو لگن اتوماتیک
همراه با سبد و میله آبچگان استیل
و جامایع استیل ظرفشویی
52*115 سانتی متر

سینک آشپزخانه FS209

سینک استیل دست ساز
هردولگن اتوماتیک
همراه با سبد و میله آبچکان استیل و جامایع ظرفشوئی
52*115 سانتی متر

سینک آشپزخانه FS201

سینک دست ساز تک لگن
ورق استیل ضد زنگ
40*34 سانتی متر

سینک آشپزخانه FS210

سینک استیل دست‌ساز
هر دو لگن اتوماتیک
همراه با سبد و میله آبچگان استیل
و جامایع استیل ظرفشویی
52*115 سانتی متر

سینک آشپزخانه FS211

سینک استیل دست‌ساز
هر دو لگن اتوماتیک
همراه با سبد و میله آبچگان استیل
و جامایع استیل ظرفشویی
52*115سانتی متر

سینک آشپزخانه FS202

سینک دست ساز تک لگن
ورق استیل ضد زنگ
40*40 سانتی متر

سینک آشپزخانه FS212

سینک استیل دست‌ساز
هر دو لگن اتوماتیک
همراه با سبد و میله آبچگان استیل
و جامایع استیل ظرفشویی - تخته گوشت
51*116سانتی متر

سینک آشپزخانه FS213

سینک استیل دست‌ساز
هر دو لگن اتوماتیک
همراه با سبد و میله آبچگان استیل
و جامایع استیل ظرفشویی
تخته گوشت
116x51cm

سینک آشپزخانه FS203

سینک دست ساز تک لگن
ورق استیل ضد زنگ
50x40

سینک آشپزخانه FS214

سینک دست ساز تک لگن سینی دار
ورق استیل ضد زنگ
100x51

سینک آشپزخانه FS215

سینک دست ساز تک لگن سینی دار
ورق استیل ضد زنگ
100x51cm

سینک آشپزخانه FS204

سینک دست ساز تک لگن
ورق استیل ضد زنگ
70x40

سینک آشپزخانه FS216

سینک استیل دست ساز
همراه با لگن اتوماتیک
همراه با سبد و میله آبچکان استیل و جامایع استیل ظرفشوئی

سینک آشپزخانه FS217

سینک استیل دست ساز
همراه با لگن اتوماتیک
همراه با سبد و میله آبچکان استیل و جامایع استیل ظرفشوئی

سینک آشپزخانه FS205

سینک دست ساز دو لگن
ورق استیل ضد زنگ
دارای زیرآب اتوماتیک
همراه با درب شیشه ای
86x51

سینک آشپزخانه FS206

سینک دست ساز دو لگن
ورق استیل ضد زنگ
دارای زیرآب اتوماتیک
87x40

سینک آشپزخانه FS207

سینک دست ساز دو لگن
ورق استیل ضد زنگ
دارای زیرآب اتوماتیک
75x40