• سری لوکس

سینک آشپزخانه FS218R

سینک استیل دست ساز اتومات
هردولگن دارای زیر آب سیفون اتوماتیک
همراه با رول استیل و سبد
116*50 سانتی متر

سینک آشپزخانه FS209R

سینک استیل دست ساز
هردولگن اتوماتیک
همراه با رول استیل +سبد +جامایع
116*50 سانتی متر

سینک آشپزخانهFS208R

سینک استیل دست ساز
هردولگن اتوماتیک
همراه با رول استیل ،سبد و جامایع
116*50 سانتی متر

سینک آشپزخانه FS207R

سینک دست ساز دولگن
ورق استیل ضد زنگ
دارای زیر آب اتوماتیک
75*40 سانتی متر

سینک آشپزخانه FS206R

سینک دست ساز دولگن
ورق استیل ضد زنگ
دارای زیر آب اتوماتیک
87*44 سانتی متر

سینک آشپزخانه FS203R

سینک دست ساز تک لگن
ورق استیل ضد زنگ
50*40 سانتی متر

سینک آشپزخانه FS202R

سینک دست ساز تک لگن
ورق استیل ضد زنگ
40*40 سانتی متر