• هود

هود مخفی فورس مدل FH48B

• هود مخفی
• اندازه 79 سانتی متر
• جنس شیشه نشکن حرارتی
• مکش :750m^3/hr
• مدل کلید: لمسی
• تعداد دور: 4 دور
• روشنایی: 2 عدد لامپ LED
• دارای ریموت کنترل Remote Control
• دارای یک فیلتر استیل قابل شستشو
• دارای موتور توربو فلزی

هود آشپزخانه FH47

• هود مخفی
• اندازه 79 سانتی متر
• جنس شیشه نشکن حرارتی
• مکش :760m^3/hr
• مدل کلید: لمسی
• تعداد دور: 5 دور
• روشنایی: 2 عدد لامپ LED
• دارای ریموت کنترل Remote Control
• دارای یک فیلتر استیل قابل شستشو
• دارای موتور Super Silent (کم صدا)
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چینهود آشپزخانه FH43

• اندازه 90 سانتی متر
• جنس: شیشه نشکن (حرارتی)
• مکش: 800m^3/hr
• مدل کلید: لمسی
• تعداد دور: 5دور
• دارای فضای دکور
• دارای ریموت کنترل Remote Control
• مجهز به تایمر و ساعت Timer
• روشنایی: 4 عدد لامپ LED
• دارای 3 فیلتر استیل قابل شستشو
• دارای موتور Super Silent (کم صدا)
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چین

هود آشپزخانه جزیره FH44i

• هود جزیره (Island)
• اندازه 90 سانتی متر
• جنس: شیشه نشکن (حرارتی)
• مکش: 800m^3/hr
• مدل کلید: لمسی
• تعداد دور: 5دور
• دارای فضای دکور
• دارای ریموت کنترل Remote Control
• مجهز به تایمر و ساعت Timer
• روشنایی: 4 عدد لامپ LED
• دارای 3 فیلتر استیل قابل شستشو
• دارای موتور Super Silent (کم صدا)
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چین

هود آشپزخانه FH45

• اندازه: درابعاد 60 و 90 سانتی متر
• جنس: شیشه نشکن حرارتی
• مکش: 800m^3/h
• مدل کلید: لمسی
• تعداد دور: 5 دور
• مجهز به درب اتوماتیک برقی
• دارای ریموت کنترل Remote Control
• مجهز به تایمر و ساعت Timer
• روشنایی: 2 عدد لامپ LED
• دارای 2 فیلتر استیل قابل شستشو
• قابلیت استفاده از فیلتر ذغالی
• دارای موتور Super Silent (کم صدا)
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چین

هود آشپزخانهFH45W

• اندازه: درابعاد 60 و 90 سانتی متر
• جنس: شیشه سفید نشکن حرارتی
• مکش: 800m^3/h
• مدل کلید: لمسی
• تعداد دور: 5 دور
• مجهز به درب اتوماتیک برقی
• دارای ریموت کنترل Remote Control
• مجهز به تایمر و ساعت Timer
• روشنایی: 2 عدد لامپ LED
• دارای 2 فیلتر استیل قابل شستشو
• قابلیت استفاده از فیلتر ذغالی
• دارای موتور Super Silent (کم صدا)
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چین

هودآشپزخانه FH46FLAT

• اندازه 90 سانتی متر
• جنس: استیل
• مکش :760m^3/hr
• مدل کلید: لمسی
• تعداد دور: 4 دور
• مجهز به تایمر و ساعت Timer
• روشنایی: 4 عدد لامپ LED
• دارای 2 فیلتر استیل قابل شستشو
• قابلیت استفاده از فیلتر ذغالی
• دارای موتور Super Silent (کم صدا)
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چین

هود آشپزخانه FH41

• اندازه: 90 سانتی متر
• جنس: شیشه نشکن حرارتی
• مکش: 800m^3/h
• مدل کلید: لمسی
• تعداد دور: 5 دور
• دارای ریموت کنترل Remote Control
• مجهز به تایمر و ساعت Timer
• روشنایی: 3 عدد لامپ LED
• دارای 5 فیلتر استیل قابل شستشو
• قابلیت استفاده از فیلتر ذغالی
• دارای موتور Super Silent (کم صدا)
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چین

هود آشپزخانه FH40

• اندازه: 90 سانتی متر
• جنس: شیشه نشکن حرارتی
• مکش: 800m^3/h
• مدل کلید: لمسی
• تعداد دور: 5 دور
• دارای ریموت کنترل Remote Control
• مجهز به تایمر و ساعت Timer
• روشنایی: 3 عدد لامپ LED
• دارای 5 فیلتر استیل قابل شستشو
• قابلیت استفاده از فیلتر ذغالی
• دارای موتور Super Silent (کم صدا)
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چین

هود آشپزخانه FH42

• اندازه: 90 سانتی متر
• جنس: شیشه نشکن حرارتی
• مکش: 800m^3/h
• مدل کلید: لمسی
• تعداد دور: 5 دور
• مجهز به درب اتوماتیک برقی
• دارای ریموت کنترل Remote Control
• مجهز به تایمر و ساعت Timer
• روشنایی: 3 عدد لامپ LED
• دارای 2 فیلتر استیل قابل شستشو
• قابلیت استفاده از فیلتر ذغالی
• دارای موتور Super Silent (کم صدا)
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چین

هود آشپزخانه FH39

• اندازه: 90 سانتی متر
• جنس: شیشه نشکن حرارتی
• مکش: 800m^3/h
• مدل کلید: لمسی
• تعداد دور: 5 دور
• مجهز به درب اتوماتیک برقی
• دارای ریموت کنترل Remote Control
• مجهز به تایمر و ساعت Timer
• روشنایی: 3 عدد لامپ LED
• دارای 2 فیلتر استیل قابل شستشو
• قابلیت استفاده از فیلتر ذغالی
• دارای موتور Super Silent (کم صدا)
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چین

هود آشپزخانه FH21

• اندازه: 90 سانتی متر
• جنس: شیشه نشکن حرارتی
• مکش: 800m^3/h
• مدل کلید: لمسی
• تعداد دور: 5 دور
• مجهز به درب اتوماتیک برقی
• دارای ریموت کنترل Remote Control
• مجهز به تایمر و ساعت Timer
• روشنایی: 2 عدد لامپ LED
• دارای 2 فیلتر استیل قابل شستشو
• قابلیت استفاده از فیلتر ذغالی
• دارای موتور Super Silent (کم صدا)
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چین

هود آشپزخانه FH30

• اندازه: 90 سانتی متر
• جنس: شیشه نشکن حرارتی
• مکش: 800m^3/h
• مدل کلید: لمسی
• تعداد دور: 5 دور
• مجهز به درب اتوماتیک برقی
• دارای ریموت کنترل Remote Control
• مجهز به تایمر و ساعت Timer
• روشنایی: 2 عدد لامپ LED
• دارای 2 فیلتر استیل قابل شستشو
• قابلیت استفاده از فیلتر ذغالی
• دارای موتور Super Silent (کم صدا)
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چین

هود آشپزخانه FH28

• اندازه: 90 سانتی متر
• جنس: شیشه نشکن حرارتی و استیل
• مکش: 800m^3/h
• مدل کلید: لمسی
• تعداد دور: 3 دور
• مجهز به درب اتوماتیک برقی
• دارای ریموت کنترل Remote Control
• مجهز به تایمر و ساعت Timer
• روشنایی: 2 عدد لامپ LED
• دارای 2 فیلتر استیل قابل شستشو
• قابلیت استفاده از فیلتر ذغالی
• دارای موتور Super Silent (کم صدا)
• قابلیت پخش فیلم - عکس - موزیک USB
• قابلیت پخش کانال های تلویزیونی LCD inch
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چین

هود آشپزخانه FH31

• اندازه: 90 سانتی متر
• جنس: شیشه نشکن حرارتی
• مکش: 800m^3/h
• مدل کلید: لمسی
• تعداد دور: 5 دور
• مجهز به درب اتوماتیک برقی
• دارای ریموت کنترل Remote Control
• مجهز به تایمر و ساعت Timer
• روشنایی: 2 عدد لامپ LED
• دارای 2 فیلتر استیل قابل شستشو
• قابلیت استفاده از فیلتر ذغالی
• دارای موتور Super Silent (کم صدا)
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چین

هود آشپزخانه FH22

• اندازه: 90 سانتی متر
• جنس: شیشه نشکن حرارتی و استیل
• مکش: 800m^3/h
• مدل کلید: لمسی
• تعداد دور: 5 دور
• مجهز به درب اتوماتیک برقی
• دارای ریموت کنترل Remote Control
• مجهز به تایمر و ساعت Timer
• روشنایی: 2 عدد لامپ LED
• دارای 2 فیلتر استیل قابل شستشو
• قابلیت استفاده از فیلتر ذغالی
• دارای موتور Super Silent (کم صدا)
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چین

هود آشپزخانه FH25

• اندازه: 90 سانتی متر
• جنس: شیشه نشکن حرارتی و استیل
• مکش: 800m^3/h
• مدل کلید: لمسی
• تعداد دور: 5 دور
• مجهز به درب اتوماتیک برقی
• دارای ریموت کنترل Remote Control
• مجهز به تایمر و ساعت Timer
• روشنایی: 2 عدد لامپ LED
• دارای 2 فیلتر استیل قابل شستشو
• قابلیت استفاده از فیلتر ذغالی
• دارای موتور Super Silent (کم صدا)
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چین

هود آشپزخانه FH9

• اندازه: درابعاد 60 و 90 سانتی متر
• جنس: شیشه تمام مشکی نشکن حرارتی
• مکش: 800m^3/h
• مدل کلید: لمسی
• تعداد دور: 5 دور
• مجهز به درب اتوماتیک برقی
• دارای ریموت کنترل Remote Control
• مجهز به تایمر و ساعت Timer
• روشنایی: 2 عدد لامپ LED
• دارای 2 فیلتر استیل قابل شستشو
• قابلیت استفاده از فیلتر ذغالی
• دارای موتور Super Silent (کم صدا)
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چین

هود مخفی فورس مدل FH48W

• هود مخفی
• اندازه 79 سانتی متر
• جنس شیشه نشکن حرارتی
• مکش :750m^3/hr
• مدل کلید: لمسی
• تعداد دور: 4 دور
• روشنایی: 2 عدد لامپ LED
• دارای ریموت کنترل Remote Control
• دارای یک فیلتر استیل قابل شستشو
• دارای موتور توربو فلزی

هود مخفی فورس مدل FH48S

• هود مخفی
• اندازه 79 سانتی متر
• جنس شیشه نشکن حرارتی
• مکش :750m^3/hr
• مدل کلید: لمسی
• تعداد دور: 4 دور
• روشنایی: 2 عدد لامپ LED
• دارای ریموت کنترل Remote Control
• دارای یک فیلتر استیل قابل شستشو
• دارای موتور توربو فلزی

FH50

هود مخفی مدل 50